Lees pagina voor

Beoordeling van de aanvraag

De Lokale Actie Groep (LAG) beoordeelt de ideeën en projecten van inwoners en ondernemers. De leden van deze groep bekijken of de ingediende ideeën passen binnen de kaders van de Lokale Ontwikkelstrategie 2023-2027. Dit gebeurt in 4 stappen.

Stap 1: screening door coördinator

De coördinator doet de eerste screening van een project. Als de coördinator inschat dat het project kansrijk is, dan mag de initiatiefnemer het project toelichten tijdens een LAG-vergadering. De initiatiefnemer levert daarvoor een zogeheten pitchformulier aan. De initiatiefnemer presenteert het project voor de Lokale Actie Groep (LAG). Dit is de pitch, deze duurt maximaal 10 minuten. De LAG kan vervolgens vragen stellen en geeft advies.

De LAG schat in of het projectidee volgens de criteria (PDF, 61.5 kB) voor LEADER-subsidie in aanmerking komt. Iedere initiatiefnemer ontvangt daarna een schriftelijk advies met aandachtspunten om het projectidee te kunnen ontwikkelen tot een kansrijke LEADER-aanvraag. Is het advies positief, dan mag de initiatiefnemer een subsidieaanvraag indienen.

Stap 2: indienen aanvraag

De initiatiefnemer gaat aan de slag met het indienen van de subsidieaanvraag. De subsidieaanvraag bevat een aantal verplichte bijlagen zoals een uitgewerkt projectplan. Dit is een uitgebreide versie van het pitchformulier. De begroting in het projectplan is onderbouwd met offertes. Ook zijn draagvlakverklaringen toegevoegd en een verklaring dat de gemeente meebetaalt. De subsidieaanvraag wordt via het provincieloket bij Stimulus ingediend. Stimulus controleert de aanvraag. Als de aanvraag compleet is en voldoet aan de voorwaarden van de EU, dan wordt deze ter beoordeling gestuurd aan de LAG.

Stap 3: beoordeling door LAG

De LAG beoordeelt de aanvraag in een besluitvormende vergadering. Voorafgaand aan de vergadering hebben alle leden de subsidieaanvraag een score gegeven. De coördinator meldt de gemiddelde score tijdens de vergadering. Is de score minimaal 22 punten, dan volgt een positief besluit door de LAG. Bekijk hiervoor ook het document met Selectiecriteria (PDF, 61.5 kB).

Stap 4: beschikking over het besluit

Het verslag van de besluitvormende vergadering en een scorerapport per project gaan naar Stimulus. Vervolgens geeft Stimulus een positieve of negatieve beschikking af aan de projectaanvrager. De provincie maakt vervolgens een afspraak met de projectaanvrager over het administratieve traject en geeft uitleg over de voorwaarden van de subsidie.

Over Stimulus

Stimulus is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de subsidie. Stimulus controleert of kostensoorten subsidiabel zijn volgens Europese richtlijnen en of de cofinanciering op de juiste wijze verzekerd is.